Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

flanela
1114 803d
Reposted fromlittlefool littlefool viawishlist wishlist
flanela
4339 9000 500
Reposted fromspirit59 spirit59 viastrasznik strasznik
flanela
7918 d258
Reposted fromfelicka felicka viastrasznik strasznik
flanela
7260 4a9c 500
Reposted fromCarbonMonoxide CarbonMonoxide viastrasznik strasznik
flanela
7120 f95c
M.Halber!!  "najgorszy człowiek na świecie"
flanela
Niech ryczy z bólu ranny łoś,
Zwierz zdrów przebiega knieje.
Ktoś nie śpi, aby spać mógł Ktoś,
do są zwyczajne Dzieje.
Reposted byhajstraatramentovva
flanela
3753 5f93
Reposted fromRedJu RedJu viaczterywiekipozniej czterywiekipozniej
flanela
3663 bbe2 500
Reposted fromnyaako nyaako vianyaako nyaako

July 09 2015

flanela
I love the sound when you come undone
7351 ffa5
7975 1b1e 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viatatuaze tatuaze

July 07 2015

flanela
flanela
4111 5c10 500
Reposted fromfor-witches for-witches
flanela
flanela
7271 238e
Reposted fromfor-witches for-witches
flanela
2623 2be9
Reposted fromfor-witches for-witches
flanela
2095 6087
Reposted fromfor-witches for-witches
flanela
1866 f638
Reposted fromfor-witches for-witches
flanela
Pod dach ze śpiących liści
i do marzeń rozłożystych drzew
gdzie leśne korytarze są zielone i chłodne
i na zachodzie wieje wiatr
przyjdź do mnie
przyjdź do mnie...
i powiedz, że mój najlepszy jest świat.
— J. R. R. Tolkien
Reposted from654675674 654675674
flanela
2408 5af7 500
Reposted fromDavyJones DavyJones via654675674 654675674
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl